ČeštinaAngličtina
 
Kategorie produktů   

Konektor Mini DIN6

 • Product code:minidin6
   
 • Availability:stock 0 pcs
   
 • Warranty: 24 Months
   
 • Our price:1.07 €
   
Konektor Mini DIN6
 
 
Konektor 6 pin. Např. Data FT-817/857/897
 
Song 5. března 2013 000 03:20 (5.63.148.xxx)
Předklady řešenfdch předpadůz poradenstved SČS(viz www.regio.cz)www.konzument.cz/publikace/soubory/konzument_test/konzument_test_04.pdfDotaz spotřebitele:Dobrfd den, dne 6. 4. 2006 jsem zapoukila koženou obuv, naktere9 se již po prvnedm dni nošened objevila vada - dedra v medstěšited. Boty jsem de1le nenosila a 9. 4. 2006 jsem je reklamovala.Prode1vajedced se mnou sepsala reklamaci, vydala reklamačned ledsteka sdělila mi, že je tu možnost okamžite9ho vyplacened peněz, což alemůže schve1lit jen paned vedouced, takže si me1m druhfd den (10. 4.)zavolat. Bylo mi řečeno, že si pro boty přijde oprave1ř a za tfddensi me1m přijedt pro opravene9 boty. Je1 se ale velmi obe1ve1m toho,že takto poškozene1 obuv nemůže jedt že1dnfdm způsobem opravit.Me1m pre1vo, pokud nebudu spokojene1 s opravou, požadovat zpětpenedze i v předpadě, že mi budou nutit vfdměnu obuvi? Předemmockre1t děkuji za odpověď.Rada:Prode1vajedced odpovedde1 kupujedcedmu za to, že prode1vane1 věc je připřevzeted kupujedcedm ve shodě s kupned smlouvou, zejme9na že jebez vad. Jestliže věc me1 vadu, kterou lze odstranit, me1 kupujedcedpre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dně odstraněna, a prode1vajedcedje povinen vadu bez zbytečne9ho odkladu odstranit.Nened-li to vzhledem k povaze vady nefaměrne9, může kupujedcedpožadovat vfdměnu věci. Nened-li takovfd postup možnfd, můžekupujedced že1dat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvyodstoupit. V předpadě opravy mused bfdt provedena ře1dně, tomimo jine9 znamene1, že neutrped vzhled opravene9 boty. Pokudby tomu tak bylo a obuv by byla opravou znehodnocena,lze na vadu pohledžet jako na neodstranitelnou, ktere1 bre1nedře1dne9mu užedve1ned věci. Pak byste podle ustanovened 622občanske9ho ze1konedku měla pre1vo volby, a to buď požadovatvfdměnu za bezvadnfd pe1r bot, nebo i pre1vo od smlouvyodstoupit a dostat zpět kupned cenu. Ze1ležed tedy na vašed volběa prode1vajedced mused vaši volbu respektovat.Dotaz spotřebitele:De1mske1 zimned obuv, propadle1 vnitřned mředžka na obou. Obuvpoužedve1na pouze na cestu do školy a zpět. Za tři měsedce odzakoupened obuv zanesena na prodejnu z důvodu reklamace dne7. 3. 2006. Prode1vajedced obuv převzal s tedm, že ji odešle na opravu.Dnes je 10. 4. 06. a obuv podle prode1vajedcedho ste1le nened opravena.Prosedm ve1s, me1m ne1rok na vre1cened peněz?Rada:Podle ze1kona o ochraně spotřebitele 19 odst. 3 je prode1vajedcedpovinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitfdchpředpadech do třed pracovnedch dnů. Do te9to lhůty se nezapočedte1ve1doba přiměřene1 podle druhu vfdrobku či službypotřebne1 k odborne9mu posouzened vady. Reklamace včetněodstraněned vady mused bfdt vyředzena bez zbytečne9ho odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněned reklamace, pokudse prode1vajedced se spotřebitelem nedohodne na delšed lhůtě. Pouplynuted te9to lhůty me1 spotřebitel stejne1 pre1va, jako by sejednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud jste nesouhlasils prodlouženedm uvedene9 lhůty, me1te tedy pre1vo volby, zdabudete požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo zda uplatnedtepre1vo na odstoupened od smlouvy a budete požadovatvyplacened kupned ceny.Dotaz spotřebitele:2. 3. 2005 zakoupena obuv (zimned boty). V te9to sezoně nošenyměsedc a v ne1sledujedced zimě 2005-2006 měsedce tři. Ve spodned če1stina podre1žce se objevila dedra, kterou nepronikala jen vlhkost,ale předmo voda (v že1dne9m předpadě nelze mluvit o přirozene9mopotřebened). Reklamace byla bez jakfdchkoliv průtahů okamžitěuzne1na. Po měsedci byly vre1ceny boty tak, že podre1žka na botězůstala, pouze byla na polovinu ztenčena a na ned nalepena dalšed,jine1 - gumovfd materie1l. Boty nejen že změnily vzhled, ale jsoui podstatně těžšed. Proto jsem je nepřevzal a zdvořile ve1s že1de1mo radu v dalšedm postupu.Rada:Podle ze1kona me1te pre1vo, aby vada byla bezplatně, včasa ře1dně odstraněna. Ře1dnfdm odstraněnedm se rozumed, že nenedzměněn vzhled, vlastnosti věci a že ji lze ře1dně užedvat jakověc bez vady. Jestliže je věc opravena vadně, me1te pre1vo že1datprovedened opravy ve smyslu shora uvedene9ho. Nened-li možne9a věc nelze ře1dně užedvat, pak se jedne1 o vadu neodstranitelnoua v tom předpadě me1te podle 622 občanske9ho ze1konedkupre1vo požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo od smlouvyodstoupit. Jestliže se jedne1 o jinou vadu, ktere1 např. zhoršujevzhled, ale jinak nebre1ned užedve1ned, a nepožadujete vfdměnu zabezvadnou věc, me1te pre1vo na přiměřenou slevu z ceny, nebomůžete od smlouvy odstoupit. Sve9 pre1vo musedte bez odkladuuplatnit u prodejce odvolejte se na uvedene1 ustanovenedze1kona. Konečně připomedne1m, že podle 598 me1te i ne1rokpožadovat nutne9 ne1klady, ktere9 byly spojeny s uplatněnedmvašeho pre1va na odstraněned vady. Jestliže by došlo k vfdměněza novou obuv, začala by běžet znovu ze1ručned doba 24měsedců.Dotaz spotřebitele:Reklamovala jsem zimned boty syna, majed velmi poškozenfd vnitřek.Počedtala jsem, že reklamaci uznajed, dočkala jsem se opaku.A tak bych se s ve1mi chtěla poradit. Jak me1m de1le postupovat?Rada:Neuve1dedte důvod, proč byla reklamace odmedtnuta jakoneopre1vněne1. Prodejce by ve1m měl sdělit důvod odmedtnuted.Podmednky ze1ruky by měly bfdt uvedeny v předbalove9m lete1ku,jinak plated podmednky obvykle9. Za vadu se ale podle ze1konanepovažuje a ze1ruka neplated v předpadě poškozened a opotřebenedzpůsobene9 běžnfdm užedve1nedm. Pokud byste s vyje1dřenedmprodejce a odmedtnutedm reklamace nesouhlasila, doporučujemese obre1tit na soudnedho znalce nebo autorizovanouzkušebnu o odbornfd posudek. Znalce si můžete zvolit podlevlastnedho vfdběru z rejstředku soudnedch znalců, kterfd najdete nawww.justice.cz. Podle vfdsledku znalecke9ho posudku, kterfdsi ovšem budete muset zaplatit, mohou nastat ne1sledujedcedeventuality: 1. Firma uzne1 znaleckfd posudek, kterfd označedvadu jako vadu materie1lu nebo špatne9 zpracove1ned, ktere9 existovalojiž v době prodeje, a budete medt pre1vo na bezplatnouopravu, pokud je možne1, při neodstranitelne9 vadě pre1vo navfdměnu za bezvadnou věc nebo pre1vo od smlouvy odstoupit.Spotřebitel me1 podle 598 občanske9ho ze1konedku take9 pre1vona fahradu nutnfdch ne1kladů spojenfdch s uplatněnedm pre1vana reklamaci, tedy i ne1klady znalecke9ho posudku, poštovne9,dopravne9 atd. 2. Firma posudek vašeho znalce neuzne1a neche1 si vypracovat posudek vlastned. Posudek vypracovanfdpro firmu se bude shodovat s posudkem vašeho znalce,potom firma zaplated nejen za posudek zpracovanfd pro ve1s,ale take9 za vyhotovened posudku pro sebe. Budete medt stejne1pre1va, jak je uvedeno v bodě 1. 3. Posudek vypracovanfd profirmu bude hovořit ve prospěch firmy, vaše reklamace nebudeuzne1na jako opre1vněne1 a ne1klady na posudek vašeho znalceve1m nebudou uhrazeny. S vfdsledkem nemusedte souhlasit, alev tom předpadě se budete muset obre1tit na soud, zaplatit soudnedpoplatky a čekat, jak to všechno dopadne. Jestliže ve1m de1soud za pravdu, zedske1te pre1vo na opravu, vfdměnu nebo pre1voodstoupit od smlouvy a dostanete zpět investovane9 penedze,tedy kupned cenu, soudned poplatky, posudky a event. i dalšednutne9 ne1klady, ktere9 ve1m v souvislosti s tedm vznikly. Jestližeale soud de1 za pravdu firmě, všechny ne1klady - možne1i ne1klady firmy - jdou na ve1š fačet. S uve1ženedm uvedenfdcheventualit se musedte sama rozhodnout, jakfd postup zvoledte.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, 18. 1. 2006 jsem koupila na inzere1t dětske9 lyžařske9boty, po dode1ned jsem zjistila, že majed vadu (na patě chybed nfdt),na kterou prode1vajedced neupozornil. Chtěla bych se zeptat, jakfdmzpůsobem mohu dostat penedze nazpět. Děkuji.Rada:Předpokle1de1m, že se jedne1 o kupned smlouvu uzavřenouna de1lku mezi ve1mi a soukromou osobou, ktere1 nejedne1v re1mci sve9 obchodned činnosti. Kdyby prode1vajedcedm byldodavatel, tedy osoba, ktere1 při uzavedre1ned a plněned smlouvyjedne1 v re1mci sve9 obchodned nebo jine9 podnikatelske9 činnosti,jednalo by se o spotřebitelskou smlouvu a pak byste mohlauplatnit pre1vo na odstoupened od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odpřevzeted plněned, a to i bez ude1ned důvodů. V opačne9m předpaděplated dohoda s prode1vajedcedm. Pokud by prode1vajedced odmedtaldohodu o odstoupened od smlouvy akceptovat a vre1tit kupnedcenu, mohla byste se odvolat na 49 a) občanske9ho ze1konedkua dome1hat se neplatnosti smlouvy z důvodu, že jste bylauvedena v omyl. Odvolat se můžete i na povinnost prode1vajedcedho,kterou nesplnil tedm, že ve1s neupozornil na vady, ktere9věc me1, pokud o nich věděl. Jestliže dodatečně vyšla najevovada, na kterou ve1s prode1vajedced neupozornil, me1te podle 597 pre1vo na přiměřenou slevu ze sjednane9 ceny odpoveddajedcedpovaze a rozsahu vady; teprve jde-li o vadu, ktere1 činedvěc neupotřebitelnou, me1te pre1vo od smlouvy odstoupit.Konečně ve1s chci upozornit na ustanovened 591, kdy plated,že při zasle1ned předmětu koupě na medsto plněned nebo určened,nened kupujedced povinen zaplatit cenu, dokud neme1 možnostsi předmět koupě prohle9dnout. Pak lze při zjištěned vady věcnepřevzedt.Dotaz spotřebitele:Na konci listopadu jsme reklamovali dedvčed sande1ly. Před sve1tky(po 30ti dnech) ne1m bylo ozne1meno, že reklamace ještě nenedvyředzena a penedze nebyly vyde1ny. Tento tfdden ne1m bylo ozne1meno,že reklamace je uzne1na a můžeme si vyzvednout penedze.Po předložened dokladu o reklamaci na ne1s prode1vajedced chtěla ještěparagon, kterfd si podle našeho medněned při pode1ve1ned reklamaceponechala, a protože jej neme1me, odmedtla penedze vydat. Upravujereklamačned ře1d, jake9 doklady si prode1vajedced poneche1ve1. V předpadě,že ne, jak by tento spor šel vyřešit.Rada:Obecnfd reklamačned ře1d nened, každfd prodejce by měl medtvlastned, jinak plated jen ustanovened občanske9ho ze1konedku.Reklamaci prode1vajedced nemused přijmout, když spotřebitelnepředložed doklad, že věc byla zakoupena v jeho prodejnedmmedstě. Argumentujte tedm, že paragon o koupi byl předloženpři ozne1mened vady a pode1ned reklamace (protože jinak byreklamace byla určitě odmedtnuta) a že si pracovnedk v prodejněpodle paragonu již tehdy ověřil, že sande1ly byly zakoupenyu nich a za jakou cenu, přičemž si dotyčnfd doklad ponechal.Doklad o koupi kromě uvedene9ho důvodu sloužed k proke1ze1nedceny věci. Je-li cena nepochybne1 a reklamace byla uzne1najako opre1vněne1, nened podle me9ho ne1zoru důvod k tomu, abyprodejce odmedtal vre1tit kupned cenu. V reklamačnedm protokoleby ovšem mělo bfdt uvedeno, o jakou konkre9tned věc sejedne1 a jake1 vada te9to věci je reklamove1na, konečně i cenareklamovane9ho zbožed. Pokud to v dokladu o reklamaci neneduvedeno, lze to považovat za chybu prodejce, resp. pracovnedka,kterfd reklamaci přijedmal. Bohužel, jestliže se s prodejcemnedohodnete a bude trvat na sve9m, mohl byste se sve9hopre1va dome1hat jedině soudned cestou to je ale zdlouhave9,ne1kladne9 a s nejistfdm vfdsledkem a neserif3zned obchodnedciněkdy spole9hajed pre1vě na to, že za těchto podmednek spotřebitelrezignuje.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, prvned dotaz, dal jsem si boty do opravy v reklamačneddobě a oprava byla provedena a při opravě došlo k jine9mu poškozened.Boty jsou kolem obvodu obroušene9 nožem (velice viditelne9)a reklama na poškozened mi nebyla uzne1na, informoval jsem sev prodejně, ale boty jsem si ještě nepřevzal. Jak me1m postupovat?- druhfd dotaz, zakoupene9 boty u stejne9ho prodejce. Boty po4dennedm nošened se mi začly na pate1ch odloupe1vat. Reklamacezamedtnuta, že se jedne1 o pe1nskou obuv a že se jedne1 o běžne9opotřebove1ned zbožed.Rada:1. Při opravě věci podle 653 odst.(1) občanske9ho ze1konedkuzhotovitel odpovedde1 za vady, ktere9 me1 provedene1 opravanebo faprava při převzeted věci objednatelem, jakož i za vady,ktere9 se vyskytnou po převzeted věci v ze1ručned době. Jestližetedy boty byly opraveny vadně či byly při opravě poškozeny,oprave1ř je za takovou vadu odpovědnfd, a proto trvejtena sve9m pre1vu na reklamaci. Toto pre1vo upravuje 655:(1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, me1 objednatelpre1vo na bezplatne9 odstraněned vady. Zhotovitel je povinenvadu odstranit nejde9le v dohodnute9 lhůtě. Nelze-li vaduodstranit nebo neodstraned-li ji zhotovitel v dohodnute9lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, me1 objednatelpre1vo na zrušened smlouvy nebo na přiměřene9 snedžened cenyopravy nebo fapravy. (2) Pre1va z odpovědnosti za vady musedbfdt uplatněna u zhotovitele v ze1ručned době; jinak zaniknou.2. Je pravda, že ze1ruka se nevztahuje na opotřebened způsobene9běžnfdm užedve1nedm, ale te9to formulace prodejce někdyzneužedve1. Patrně za 4 dny nemůže k takove9mu opotřebenedpři běžne9m užedve1ned dojedt. Trvejte na sve9m pre1vu, ktere9 ve1mzaručuje občanskfd ze1konedk v 622: Jde-li o vadu, kterou lzeodstranit, me1 kupujedced pre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dněodstraněna, a prode1vajedced je povinen vadu bez zbytečne9hoodkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranita ktere1 bre1ned tomu, aby věc mohla bfdt ře1dně užedve1na jakověc bez vady, me1 kupujedced pre1vo
Předklady řešenfdch předpadůz poradenstved SČS(viz www.regio.cz)www.konzument.cz/publikace/soubory/konzument_test/konzument_test_04.pdfDotaz spotřebitele:Dobrfd den, dne 6. 4. 2006 jsem zapoukila koženou obuv, naktere9 se již po prvnedm dni nošened objevila vada - dedra v medstěšited. Boty jsem de1le nenosila a 9. 4. 2006 jsem je reklamovala.Prode1vajedced se mnou sepsala reklamaci, vydala reklamačned ledsteka sdělila mi, že je tu možnost okamžite9ho vyplacened peněz, což alemůže schve1lit jen paned vedouced, takže si me1m druhfd den (10. 4.)zavolat. Bylo mi řečeno, že si pro boty přijde oprave1ř a za tfddensi me1m přijedt pro opravene9 boty. Je1 se ale velmi obe1ve1m toho,že takto poškozene1 obuv nemůže jedt že1dnfdm způsobem opravit.Me1m pre1vo, pokud nebudu spokojene1 s opravou, požadovat zpětpenedze i v předpadě, že mi budou nutit vfdměnu obuvi? Předemmockre1t děkuji za odpověď.Rada:Prode1vajedced odpovedde1 kupujedcedmu za to, že prode1vane1 věc je připřevzeted kupujedcedm ve shodě s kupned smlouvou, zejme9na že jebez vad. Jestliže věc me1 vadu, kterou lze odstranit, me1 kupujedcedpre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dně odstraněna, a prode1vajedcedje povinen vadu bez zbytečne9ho odkladu odstranit.Nened-li to vzhledem k povaze vady nefaměrne9, může kupujedcedpožadovat vfdměnu věci. Nened-li takovfd postup možnfd, můžekupujedced že1dat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvyodstoupit. V předpadě opravy mused bfdt provedena ře1dně, tomimo jine9 znamene1, že neutrped vzhled opravene9 boty. Pokudby tomu tak bylo a obuv by byla opravou znehodnocena,lze na vadu pohledžet jako na neodstranitelnou, ktere1 bre1nedře1dne9mu užedve1ned věci. Pak byste podle ustanovened 622občanske9ho ze1konedku měla pre1vo volby, a to buď požadovatvfdměnu za bezvadnfd pe1r bot, nebo i pre1vo od smlouvyodstoupit a dostat zpět kupned cenu. Ze1ležed tedy na vašed volběa prode1vajedced mused vaši volbu respektovat.Dotaz spotřebitele:De1mske1 zimned obuv, propadle1 vnitřned mředžka na obou. Obuvpoužedve1na pouze na cestu do školy a zpět. Za tři měsedce odzakoupened obuv zanesena na prodejnu z důvodu reklamace dne7. 3. 2006. Prode1vajedced obuv převzal s tedm, že ji odešle na opravu.Dnes je 10. 4. 06. a obuv podle prode1vajedcedho ste1le nened opravena.Prosedm ve1s, me1m ne1rok na vre1cened peněz?Rada:Podle ze1kona o ochraně spotřebitele 19 odst. 3 je prode1vajedcedpovinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitfdchpředpadech do třed pracovnedch dnů. Do te9to lhůty se nezapočedte1ve1doba přiměřene1 podle druhu vfdrobku či službypotřebne1 k odborne9mu posouzened vady. Reklamace včetněodstraněned vady mused bfdt vyředzena bez zbytečne9ho odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněned reklamace, pokudse prode1vajedced se spotřebitelem nedohodne na delšed lhůtě. Pouplynuted te9to lhůty me1 spotřebitel stejne1 pre1va, jako by sejednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud jste nesouhlasils prodlouženedm uvedene9 lhůty, me1te tedy pre1vo volby, zdabudete požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo zda uplatnedtepre1vo na odstoupened od smlouvy a budete požadovatvyplacened kupned ceny.Dotaz spotřebitele:2. 3. 2005 zakoupena obuv (zimned boty). V te9to sezoně nošenyměsedc a v ne1sledujedced zimě 2005-2006 měsedce tři. Ve spodned če1stina podre1žce se objevila dedra, kterou nepronikala jen vlhkost,ale předmo voda (v že1dne9m předpadě nelze mluvit o přirozene9mopotřebened). Reklamace byla bez jakfdchkoliv průtahů okamžitěuzne1na. Po měsedci byly vre1ceny boty tak, že podre1žka na botězůstala, pouze byla na polovinu ztenčena a na ned nalepena dalšed,jine1 - gumovfd materie1l. Boty nejen že změnily vzhled, ale jsoui podstatně těžšed. Proto jsem je nepřevzal a zdvořile ve1s že1de1mo radu v dalšedm postupu.Rada:Podle ze1kona me1te pre1vo, aby vada byla bezplatně, včasa ře1dně odstraněna. Ře1dnfdm odstraněnedm se rozumed, že nenedzměněn vzhled, vlastnosti věci a že ji lze ře1dně užedvat jakověc bez vady. Jestliže je věc opravena vadně, me1te pre1vo že1datprovedened opravy ve smyslu shora uvedene9ho. Nened-li možne9a věc nelze ře1dně užedvat, pak se jedne1 o vadu neodstranitelnoua v tom předpadě me1te podle 622 občanske9ho ze1konedkupre1vo požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo od smlouvyodstoupit. Jestliže se jedne1 o jinou vadu, ktere1 např. zhoršujevzhled, ale jinak nebre1ned užedve1ned, a nepožadujete vfdměnu zabezvadnou věc, me1te pre1vo na přiměřenou slevu z ceny, nebomůžete od smlouvy odstoupit. Sve9 pre1vo musedte bez odkladuuplatnit u prodejce odvolejte se na uvedene1 ustanovenedze1kona. Konečně připomedne1m, že podle 598 me1te i ne1rokpožadovat nutne9 ne1klady, ktere9 byly spojeny s uplatněnedmvašeho pre1va na odstraněned vady. Jestliže by došlo k vfdměněza novou obuv, začala by běžet znovu ze1ručned doba 24měsedců.Dotaz spotřebitele:Reklamovala jsem zimned boty syna, majed velmi poškozenfd vnitřek.Počedtala jsem, že reklamaci uznajed, dočkala jsem se opaku.A tak bych se s ve1mi chtěla poradit. Jak me1m de1le postupovat?Rada:Neuve1dedte důvod, proč byla reklamace odmedtnuta jakoneopre1vněne1. Prodejce by ve1m měl sdělit důvod odmedtnuted.Podmednky ze1ruky by měly bfdt uvedeny v předbalove9m lete1ku,jinak plated podmednky obvykle9. Za vadu se ale podle ze1konanepovažuje a ze1ruka neplated v předpadě poškozened a opotřebenedzpůsobene9 běžnfdm užedve1nedm. Pokud byste s vyje1dřenedmprodejce a odmedtnutedm reklamace nesouhlasila, doporučujemese obre1tit na soudnedho znalce nebo autorizovanouzkušebnu o odbornfd posudek. Znalce si můžete zvolit podlevlastnedho vfdběru z rejstředku soudnedch znalců, kterfd najdete nawww.justice.cz. Podle vfdsledku znalecke9ho posudku, kterfdsi ovšem budete muset zaplatit, mohou nastat ne1sledujedcedeventuality: 1. Firma uzne1 znaleckfd posudek, kterfd označedvadu jako vadu materie1lu nebo špatne9 zpracove1ned, ktere9 existovalojiž v době prodeje, a budete medt pre1vo na bezplatnouopravu, pokud je možne1, při neodstranitelne9 vadě pre1vo navfdměnu za bezvadnou věc nebo pre1vo od smlouvy odstoupit.Spotřebitel me1 podle 598 občanske9ho ze1konedku take9 pre1vona fahradu nutnfdch ne1kladů spojenfdch s uplatněnedm pre1vana reklamaci, tedy i ne1klady znalecke9ho posudku, poštovne9,dopravne9 atd. 2. Firma posudek vašeho znalce neuzne1a neche1 si vypracovat posudek vlastned. Posudek vypracovanfdpro firmu se bude shodovat s posudkem vašeho znalce,potom firma zaplated nejen za posudek zpracovanfd pro ve1s,ale take9 za vyhotovened posudku pro sebe. Budete medt stejne1pre1va, jak je uvedeno v bodě 1. 3. Posudek vypracovanfd profirmu bude hovořit ve prospěch firmy, vaše reklamace nebudeuzne1na jako opre1vněne1 a ne1klady na posudek vašeho znalceve1m nebudou uhrazeny. S vfdsledkem nemusedte souhlasit, alev tom předpadě se budete muset obre1tit na soud, zaplatit soudnedpoplatky a čekat, jak to všechno dopadne. Jestliže ve1m de1soud za pravdu, zedske1te pre1vo na opravu, vfdměnu nebo pre1voodstoupit od smlouvy a dostanete zpět investovane9 penedze,tedy kupned cenu, soudned poplatky, posudky a event. i dalšednutne9 ne1klady, ktere9 ve1m v souvislosti s tedm vznikly. Jestližeale soud de1 za pravdu firmě, všechny ne1klady - možne1i ne1klady firmy - jdou na ve1š fačet. S uve1ženedm uvedenfdcheventualit se musedte sama rozhodnout, jakfd postup zvoledte.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, 18. 1. 2006 jsem koupila na inzere1t dětske9 lyžařske9boty, po dode1ned jsem zjistila, že majed vadu (na patě chybed nfdt),na kterou prode1vajedced neupozornil. Chtěla bych se zeptat, jakfdmzpůsobem mohu dostat penedze nazpět. Děkuji.Rada:Předpokle1de1m, že se jedne1 o kupned smlouvu uzavřenouna de1lku mezi ve1mi a soukromou osobou, ktere1 nejedne1v re1mci sve9 obchodned činnosti. Kdyby prode1vajedcedm byldodavatel, tedy osoba, ktere1 při uzavedre1ned a plněned smlouvyjedne1 v re1mci sve9 obchodned nebo jine9 podnikatelske9 činnosti,jednalo by se o spotřebitelskou smlouvu a pak byste mohlauplatnit pre1vo na odstoupened od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odpřevzeted plněned, a to i bez ude1ned důvodů. V opačne9m předpaděplated dohoda s prode1vajedcedm. Pokud by prode1vajedced odmedtaldohodu o odstoupened od smlouvy akceptovat a vre1tit kupnedcenu, mohla byste se odvolat na 49 a) občanske9ho ze1konedkua dome1hat se neplatnosti smlouvy z důvodu, že jste bylauvedena v omyl. Odvolat se můžete i na povinnost prode1vajedcedho,kterou nesplnil tedm, že ve1s neupozornil na vady, ktere9věc me1, pokud o nich věděl. Jestliže dodatečně vyšla najevovada, na kterou ve1s prode1vajedced neupozornil, me1te podle 597 pre1vo na přiměřenou slevu ze sjednane9 ceny odpoveddajedcedpovaze a rozsahu vady; teprve jde-li o vadu, ktere1 činedvěc neupotřebitelnou, me1te pre1vo od smlouvy odstoupit.Konečně ve1s chci upozornit na ustanovened 591, kdy plated,že při zasle1ned předmětu koupě na medsto plněned nebo určened,nened kupujedced povinen zaplatit cenu, dokud neme1 možnostsi předmět koupě prohle9dnout. Pak lze při zjištěned vady věcnepřevzedt.Dotaz spotřebitele:Na konci listopadu jsme reklamovali dedvčed sande1ly. Před sve1tky(po 30ti dnech) ne1m bylo ozne1meno, že reklamace ještě nenedvyředzena a penedze nebyly vyde1ny. Tento tfdden ne1m bylo ozne1meno,že reklamace je uzne1na a můžeme si vyzvednout penedze.Po předložened dokladu o reklamaci na ne1s prode1vajedced chtěla ještěparagon, kterfd si podle našeho medněned při pode1ve1ned reklamaceponechala, a protože jej neme1me, odmedtla penedze vydat. Upravujereklamačned ře1d, jake9 doklady si prode1vajedced poneche1ve1. V předpadě,že ne, jak by tento spor šel vyřešit.Rada:Obecnfd reklamačned ře1d nened, každfd prodejce by měl medtvlastned, jinak plated jen ustanovened občanske9ho ze1konedku.Reklamaci prode1vajedced nemused přijmout, když spotřebitelnepředložed doklad, že věc byla zakoupena v jeho prodejnedmmedstě. Argumentujte tedm, že paragon o koupi byl předloženpři ozne1mened vady a pode1ned reklamace (protože jinak byreklamace byla určitě odmedtnuta) a že si pracovnedk v prodejněpodle paragonu již tehdy ověřil, že sande1ly byly zakoupenyu nich a za jakou cenu, přičemž si dotyčnfd doklad ponechal.Doklad o koupi kromě uvedene9ho důvodu sloužed k proke1ze1nedceny věci. Je-li cena nepochybne1 a reklamace byla uzne1najako opre1vněne1, nened podle me9ho ne1zoru důvod k tomu, abyprodejce odmedtal vre1tit kupned cenu. V reklamačnedm protokoleby ovšem mělo bfdt uvedeno, o jakou konkre9tned věc sejedne1 a jake1 vada te9to věci je reklamove1na, konečně i cenareklamovane9ho zbožed. Pokud to v dokladu o reklamaci neneduvedeno, lze to považovat za chybu prodejce, resp. pracovnedka,kterfd reklamaci přijedmal. Bohužel, jestliže se s prodejcemnedohodnete a bude trvat na sve9m, mohl byste se sve9hopre1va dome1hat jedině soudned cestou to je ale zdlouhave9,ne1kladne9 a s nejistfdm vfdsledkem a neserif3zned obchodnedciněkdy spole9hajed pre1vě na to, že za těchto podmednek spotřebitelrezignuje.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, prvned dotaz, dal jsem si boty do opravy v reklamačneddobě a oprava byla provedena a při opravě došlo k jine9mu poškozened.Boty jsou kolem obvodu obroušene9 nožem (velice viditelne9)a reklama na poškozened mi nebyla uzne1na, informoval jsem sev prodejně, ale boty jsem si ještě nepřevzal. Jak me1m postupovat?- druhfd dotaz, zakoupene9 boty u stejne9ho prodejce. Boty po4dennedm nošened se mi začly na pate1ch odloupe1vat. Reklamacezamedtnuta, že se jedne1 o pe1nskou obuv a že se jedne1 o běžne9opotřebove1ned zbožed.Rada:1. Při opravě věci podle 653 odst.(1) občanske9ho ze1konedkuzhotovitel odpovedde1 za vady, ktere9 me1 provedene1 opravanebo faprava při převzeted věci objednatelem, jakož i za vady,ktere9 se vyskytnou po převzeted věci v ze1ručned době. Jestližetedy boty byly opraveny vadně či byly při opravě poškozeny,oprave1ř je za takovou vadu odpovědnfd, a proto trvejtena sve9m pre1vu na reklamaci. Toto pre1vo upravuje 655:(1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, me1 objednatelpre1vo na bezplatne9 odstraněned vady. Zhotovitel je povinenvadu odstranit nejde9le v dohodnute9 lhůtě. Nelze-li vaduodstranit nebo neodstraned-li ji zhotovitel v dohodnute9lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, me1 objednatelpre1vo na zrušened smlouvy nebo na přiměřene9 snedžened cenyopravy nebo fapravy. (2) Pre1va z odpovědnosti za vady musedbfdt uplatněna u zhotovitele v ze1ručned době; jinak zaniknou.2. Je pravda, že ze1ruka se nevztahuje na opotřebened způsobene9běžnfdm užedve1nedm, ale te9to formulace prodejce někdyzneužedve1. Patrně za 4 dny nemůže k takove9mu opotřebenedpři běžne9m užedve1ned dojedt. Trvejte na sve9m pre1vu, ktere9 ve1mzaručuje občanskfd ze1konedk v 622: Jde-li o vadu, kterou lzeodstranit, me1 kupujedced pre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dněodstraněna, a prode1vajedced je povinen vadu bez zbytečne9hoodkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranita ktere1 bre1ned tomu, aby věc mohla bfdt ře1dně užedve1na jakověc bez vady, me1 kupujedced pre1vo
Předklady řešenfdch předpadůz poradenstved SČS(viz www.regio.cz)www.konzument.cz/publikace/soubory/konzument_test/konzument_test_04.pdfDotaz spotřebitele:Dobrfd den, dne 6. 4. 2006 jsem zapoukila koženou obuv, naktere9 se již po prvnedm dni nošened objevila vada - dedra v medstěšited. Boty jsem de1le nenosila a 9. 4. 2006 jsem je reklamovala.Prode1vajedced se mnou sepsala reklamaci, vydala reklamačned ledsteka sdělila mi, že je tu možnost okamžite9ho vyplacened peněz, což alemůže schve1lit jen paned vedouced, takže si me1m druhfd den (10. 4.)zavolat. Bylo mi řečeno, že si pro boty přijde oprave1ř a za tfddensi me1m přijedt pro opravene9 boty. Je1 se ale velmi obe1ve1m toho,že takto poškozene1 obuv nemůže jedt že1dnfdm způsobem opravit.Me1m pre1vo, pokud nebudu spokojene1 s opravou, požadovat zpětpenedze i v předpadě, že mi budou nutit vfdměnu obuvi? Předemmockre1t děkuji za odpověď.Rada:Prode1vajedced odpovedde1 kupujedcedmu za to, že prode1vane1 věc je připřevzeted kupujedcedm ve shodě s kupned smlouvou, zejme9na že jebez vad. Jestliže věc me1 vadu, kterou lze odstranit, me1 kupujedcedpre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dně odstraněna, a prode1vajedcedje povinen vadu bez zbytečne9ho odkladu odstranit.Nened-li to vzhledem k povaze vady nefaměrne9, může kupujedcedpožadovat vfdměnu věci. Nened-li takovfd postup možnfd, můžekupujedced že1dat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvyodstoupit. V předpadě opravy mused bfdt provedena ře1dně, tomimo jine9 znamene1, že neutrped vzhled opravene9 boty. Pokudby tomu tak bylo a obuv by byla opravou znehodnocena,lze na vadu pohledžet jako na neodstranitelnou, ktere1 bre1nedře1dne9mu užedve1ned věci. Pak byste podle ustanovened 622občanske9ho ze1konedku měla pre1vo volby, a to buď požadovatvfdměnu za bezvadnfd pe1r bot, nebo i pre1vo od smlouvyodstoupit a dostat zpět kupned cenu. Ze1ležed tedy na vašed volběa prode1vajedced mused vaši volbu respektovat.Dotaz spotřebitele:De1mske1 zimned obuv, propadle1 vnitřned mředžka na obou. Obuvpoužedve1na pouze na cestu do školy a zpět. Za tři měsedce odzakoupened obuv zanesena na prodejnu z důvodu reklamace dne7. 3. 2006. Prode1vajedced obuv převzal s tedm, že ji odešle na opravu.Dnes je 10. 4. 06. a obuv podle prode1vajedcedho ste1le nened opravena.Prosedm ve1s, me1m ne1rok na vre1cened peněz?Rada:Podle ze1kona o ochraně spotřebitele 19 odst. 3 je prode1vajedcedpovinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitfdchpředpadech do třed pracovnedch dnů. Do te9to lhůty se nezapočedte1ve1doba přiměřene1 podle druhu vfdrobku či službypotřebne1 k odborne9mu posouzened vady. Reklamace včetněodstraněned vady mused bfdt vyředzena bez zbytečne9ho odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněned reklamace, pokudse prode1vajedced se spotřebitelem nedohodne na delšed lhůtě. Pouplynuted te9to lhůty me1 spotřebitel stejne1 pre1va, jako by sejednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud jste nesouhlasils prodlouženedm uvedene9 lhůty, me1te tedy pre1vo volby, zdabudete požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo zda uplatnedtepre1vo na odstoupened od smlouvy a budete požadovatvyplacened kupned ceny.Dotaz spotřebitele:2. 3. 2005 zakoupena obuv (zimned boty). V te9to sezoně nošenyměsedc a v ne1sledujedced zimě 2005-2006 měsedce tři. Ve spodned če1stina podre1žce se objevila dedra, kterou nepronikala jen vlhkost,ale předmo voda (v že1dne9m předpadě nelze mluvit o přirozene9mopotřebened). Reklamace byla bez jakfdchkoliv průtahů okamžitěuzne1na. Po měsedci byly vre1ceny boty tak, že podre1žka na botězůstala, pouze byla na polovinu ztenčena a na ned nalepena dalšed,jine1 - gumovfd materie1l. Boty nejen že změnily vzhled, ale jsoui podstatně těžšed. Proto jsem je nepřevzal a zdvořile ve1s že1de1mo radu v dalšedm postupu.Rada:Podle ze1kona me1te pre1vo, aby vada byla bezplatně, včasa ře1dně odstraněna. Ře1dnfdm odstraněnedm se rozumed, že nenedzměněn vzhled, vlastnosti věci a že ji lze ře1dně užedvat jakověc bez vady. Jestliže je věc opravena vadně, me1te pre1vo že1datprovedened opravy ve smyslu shora uvedene9ho. Nened-li možne9a věc nelze ře1dně užedvat, pak se jedne1 o vadu neodstranitelnoua v tom předpadě me1te podle 622 občanske9ho ze1konedkupre1vo požadovat vfdměnu za bezvadnou věc nebo od smlouvyodstoupit. Jestliže se jedne1 o jinou vadu, ktere1 např. zhoršujevzhled, ale jinak nebre1ned užedve1ned, a nepožadujete vfdměnu zabezvadnou věc, me1te pre1vo na přiměřenou slevu z ceny, nebomůžete od smlouvy odstoupit. Sve9 pre1vo musedte bez odkladuuplatnit u prodejce odvolejte se na uvedene1 ustanovenedze1kona. Konečně připomedne1m, že podle 598 me1te i ne1rokpožadovat nutne9 ne1klady, ktere9 byly spojeny s uplatněnedmvašeho pre1va na odstraněned vady. Jestliže by došlo k vfdměněza novou obuv, začala by běžet znovu ze1ručned doba 24měsedců.Dotaz spotřebitele:Reklamovala jsem zimned boty syna, majed velmi poškozenfd vnitřek.Počedtala jsem, že reklamaci uznajed, dočkala jsem se opaku.A tak bych se s ve1mi chtěla poradit. Jak me1m de1le postupovat?Rada:Neuve1dedte důvod, proč byla reklamace odmedtnuta jakoneopre1vněne1. Prodejce by ve1m měl sdělit důvod odmedtnuted.Podmednky ze1ruky by měly bfdt uvedeny v předbalove9m lete1ku,jinak plated podmednky obvykle9. Za vadu se ale podle ze1konanepovažuje a ze1ruka neplated v předpadě poškozened a opotřebenedzpůsobene9 běžnfdm užedve1nedm. Pokud byste s vyje1dřenedmprodejce a odmedtnutedm reklamace nesouhlasila, doporučujemese obre1tit na soudnedho znalce nebo autorizovanouzkušebnu o odbornfd posudek. Znalce si můžete zvolit podlevlastnedho vfdběru z rejstředku soudnedch znalců, kterfd najdete nawww.justice.cz. Podle vfdsledku znalecke9ho posudku, kterfdsi ovšem budete muset zaplatit, mohou nastat ne1sledujedcedeventuality: 1. Firma uzne1 znaleckfd posudek, kterfd označedvadu jako vadu materie1lu nebo špatne9 zpracove1ned, ktere9 existovalojiž v době prodeje, a budete medt pre1vo na bezplatnouopravu, pokud je možne1, při neodstranitelne9 vadě pre1vo navfdměnu za bezvadnou věc nebo pre1vo od smlouvy odstoupit.Spotřebitel me1 podle 598 občanske9ho ze1konedku take9 pre1vona fahradu nutnfdch ne1kladů spojenfdch s uplatněnedm pre1vana reklamaci, tedy i ne1klady znalecke9ho posudku, poštovne9,dopravne9 atd. 2. Firma posudek vašeho znalce neuzne1a neche1 si vypracovat posudek vlastned. Posudek vypracovanfdpro firmu se bude shodovat s posudkem vašeho znalce,potom firma zaplated nejen za posudek zpracovanfd pro ve1s,ale take9 za vyhotovened posudku pro sebe. Budete medt stejne1pre1va, jak je uvedeno v bodě 1. 3. Posudek vypracovanfd profirmu bude hovořit ve prospěch firmy, vaše reklamace nebudeuzne1na jako opre1vněne1 a ne1klady na posudek vašeho znalceve1m nebudou uhrazeny. S vfdsledkem nemusedte souhlasit, alev tom předpadě se budete muset obre1tit na soud, zaplatit soudnedpoplatky a čekat, jak to všechno dopadne. Jestliže ve1m de1soud za pravdu, zedske1te pre1vo na opravu, vfdměnu nebo pre1voodstoupit od smlouvy a dostanete zpět investovane9 penedze,tedy kupned cenu, soudned poplatky, posudky a event. i dalšednutne9 ne1klady, ktere9 ve1m v souvislosti s tedm vznikly. Jestližeale soud de1 za pravdu firmě, všechny ne1klady - možne1i ne1klady firmy - jdou na ve1š fačet. S uve1ženedm uvedenfdcheventualit se musedte sama rozhodnout, jakfd postup zvoledte.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, 18. 1. 2006 jsem koupila na inzere1t dětske9 lyžařske9boty, po dode1ned jsem zjistila, že majed vadu (na patě chybed nfdt),na kterou prode1vajedced neupozornil. Chtěla bych se zeptat, jakfdmzpůsobem mohu dostat penedze nazpět. Děkuji.Rada:Předpokle1de1m, že se jedne1 o kupned smlouvu uzavřenouna de1lku mezi ve1mi a soukromou osobou, ktere1 nejedne1v re1mci sve9 obchodned činnosti. Kdyby prode1vajedcedm byldodavatel, tedy osoba, ktere1 při uzavedre1ned a plněned smlouvyjedne1 v re1mci sve9 obchodned nebo jine9 podnikatelske9 činnosti,jednalo by se o spotřebitelskou smlouvu a pak byste mohlauplatnit pre1vo na odstoupened od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odpřevzeted plněned, a to i bez ude1ned důvodů. V opačne9m předpaděplated dohoda s prode1vajedcedm. Pokud by prode1vajedced odmedtaldohodu o odstoupened od smlouvy akceptovat a vre1tit kupnedcenu, mohla byste se odvolat na 49 a) občanske9ho ze1konedkua dome1hat se neplatnosti smlouvy z důvodu, že jste bylauvedena v omyl. Odvolat se můžete i na povinnost prode1vajedcedho,kterou nesplnil tedm, že ve1s neupozornil na vady, ktere9věc me1, pokud o nich věděl. Jestliže dodatečně vyšla najevovada, na kterou ve1s prode1vajedced neupozornil, me1te podle 597 pre1vo na přiměřenou slevu ze sjednane9 ceny odpoveddajedcedpovaze a rozsahu vady; teprve jde-li o vadu, ktere1 činedvěc neupotřebitelnou, me1te pre1vo od smlouvy odstoupit.Konečně ve1s chci upozornit na ustanovened 591, kdy plated,že při zasle1ned předmětu koupě na medsto plněned nebo určened,nened kupujedced povinen zaplatit cenu, dokud neme1 možnostsi předmět koupě prohle9dnout. Pak lze při zjištěned vady věcnepřevzedt.Dotaz spotřebitele:Na konci listopadu jsme reklamovali dedvčed sande1ly. Před sve1tky(po 30ti dnech) ne1m bylo ozne1meno, že reklamace ještě nenedvyředzena a penedze nebyly vyde1ny. Tento tfdden ne1m bylo ozne1meno,že reklamace je uzne1na a můžeme si vyzvednout penedze.Po předložened dokladu o reklamaci na ne1s prode1vajedced chtěla ještěparagon, kterfd si podle našeho medněned při pode1ve1ned reklamaceponechala, a protože jej neme1me, odmedtla penedze vydat. Upravujereklamačned ře1d, jake9 doklady si prode1vajedced poneche1ve1. V předpadě,že ne, jak by tento spor šel vyřešit.Rada:Obecnfd reklamačned ře1d nened, každfd prodejce by měl medtvlastned, jinak plated jen ustanovened občanske9ho ze1konedku.Reklamaci prode1vajedced nemused přijmout, když spotřebitelnepředložed doklad, že věc byla zakoupena v jeho prodejnedmmedstě. Argumentujte tedm, že paragon o koupi byl předloženpři ozne1mened vady a pode1ned reklamace (protože jinak byreklamace byla určitě odmedtnuta) a že si pracovnedk v prodejněpodle paragonu již tehdy ověřil, že sande1ly byly zakoupenyu nich a za jakou cenu, přičemž si dotyčnfd doklad ponechal.Doklad o koupi kromě uvedene9ho důvodu sloužed k proke1ze1nedceny věci. Je-li cena nepochybne1 a reklamace byla uzne1najako opre1vněne1, nened podle me9ho ne1zoru důvod k tomu, abyprodejce odmedtal vre1tit kupned cenu. V reklamačnedm protokoleby ovšem mělo bfdt uvedeno, o jakou konkre9tned věc sejedne1 a jake1 vada te9to věci je reklamove1na, konečně i cenareklamovane9ho zbožed. Pokud to v dokladu o reklamaci neneduvedeno, lze to považovat za chybu prodejce, resp. pracovnedka,kterfd reklamaci přijedmal. Bohužel, jestliže se s prodejcemnedohodnete a bude trvat na sve9m, mohl byste se sve9hopre1va dome1hat jedině soudned cestou to je ale zdlouhave9,ne1kladne9 a s nejistfdm vfdsledkem a neserif3zned obchodnedciněkdy spole9hajed pre1vě na to, že za těchto podmednek spotřebitelrezignuje.Dotaz spotřebitele:Dobrfd den, prvned dotaz, dal jsem si boty do opravy v reklamačneddobě a oprava byla provedena a při opravě došlo k jine9mu poškozened.Boty jsou kolem obvodu obroušene9 nožem (velice viditelne9)a reklama na poškozened mi nebyla uzne1na, informoval jsem sev prodejně, ale boty jsem si ještě nepřevzal. Jak me1m postupovat?- druhfd dotaz, zakoupene9 boty u stejne9ho prodejce. Boty po4dennedm nošened se mi začly na pate1ch odloupe1vat. Reklamacezamedtnuta, že se jedne1 o pe1nskou obuv a že se jedne1 o běžne9opotřebove1ned zbožed.Rada:1. Při opravě věci podle 653 odst.(1) občanske9ho ze1konedkuzhotovitel odpovedde1 za vady, ktere9 me1 provedene1 opravanebo faprava při převzeted věci objednatelem, jakož i za vady,ktere9 se vyskytnou po převzeted věci v ze1ručned době. Jestližetedy boty byly opraveny vadně či byly při opravě poškozeny,oprave1ř je za takovou vadu odpovědnfd, a proto trvejtena sve9m pre1vu na reklamaci. Toto pre1vo upravuje 655:(1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, me1 objednatelpre1vo na bezplatne9 odstraněned vady. Zhotovitel je povinenvadu odstranit nejde9le v dohodnute9 lhůtě. Nelze-li vaduodstranit nebo neodstraned-li ji zhotovitel v dohodnute9lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, me1 objednatelpre1vo na zrušened smlouvy nebo na přiměřene9 snedžened cenyopravy nebo fapravy. (2) Pre1va z odpovědnosti za vady musedbfdt uplatněna u zhotovitele v ze1ručned době; jinak zaniknou.2. Je pravda, že ze1ruka se nevztahuje na opotřebened způsobene9běžnfdm užedve1nedm, ale te9to formulace prodejce někdyzneužedve1. Patrně za 4 dny nemůže k takove9mu opotřebenedpři běžne9m užedve1ned dojedt. Trvejte na sve9m pre1vu, ktere9 ve1mzaručuje občanskfd ze1konedk v 622: Jde-li o vadu, kterou lzeodstranit, me1 kupujedced pre1vo, aby byla bezplatně, včas a ře1dněodstraněna, a prode1vajedced je povinen vadu bez zbytečne9hoodkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranita ktere1 bre1ned tomu, aby věc mohla bfdt ře1dně užedve1na jakověc bez vady, me1 kupujedced pre1vo
viystwyqxks 29. března 2012 000 07:41 (58.119.6.xxx)
pfrRM1 <a href="http://ltxbdunxoith.com/">ltxbdunxoith</a>
pfrRM1 <a href="http://ltxbdunxoith.com/">ltxbdunxoith</a>
pfrRM1 <a href="http://ltxbdunxoith.com/">ltxbdunxoith</a>
Oussama 28. března 2012 000 14:51 (200.155.13.xxx)
vřele tuto čtečku doporučuji všem, kteřed nevedte jak vhiodyt šest tisedc korun. čtečka mi přestala pracovat při druhe9m zapnuted. po reklamaci mi byla zasle1na fadajně nove1, ktere1 přestala reagovat na jake9koliv pokyny ještě ten samfd den. nepome1hajed ani rady vfdše uvedene9
vřele tuto čtečku doporučuji všem, kteřed nevedte jak vhiodyt šest tisedc korun. čtečka mi přestala pracovat při druhe9m zapnuted. po reklamaci mi byla zasle1na fadajně nove1, ktere1 přestala reagovat na jake9koliv pokyny ještě ten samfd den. nepome1hajed ani rady vfdše uvedene9
vřele tuto čtečku doporučuji všem, kteřed nevedte jak vhiodyt šest tisedc korun. čtečka mi přestala pracovat při druhe9m zapnuted. po reklamaci mi byla zasle1na fadajně nove1, ktere1 přestala reagovat na jake9koliv pokyny ještě ten samfd den. nepome1hajed ani rady vfdše uvedene9
Do you have any questions on this item? Do not hesitate and ask us.
*
 
 
*

Regenerate
Kontrolni kod
 
 
 
ČeštinaAngličtina
Currency
 
 
© Hamshop.cz